2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Gilan Qəbələ Konserv Zavodu - Jalə

Ünvan

AZ3600, Azәrbaycan Respublikası, Qәbәlә şәhәri, E.Kәrimov 34.
,

bizə yazın

tel : (+994 24) 205 26 07
e-mail :
veb : www.jale.az

Gilan Qəbələ Konserv Zavodu - Jalə
Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
20 iyun 2007-ci ildә “Gilan Holdinq” MMC
tәrәfindәn tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Meyvә şirәlәri, nektarları, meyvә püre vә konsentratları.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Gilan Qәbәlә Konserv Zavodu” MMC-nin mәhsulları dünya standartlarına uyğunluğuna
vә yüksәk keyfiyyәt dәrәcәsinә, hәmçinin gigiyenik göstәricilәrinә görә ISO
9001:2008, ISO 22000, ETKO(orqanik), IOAS-2010, Star-K Koşer-2010 sertifikatlarını,
eyni zamanda Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin
uyğunluq sertifikatını vә Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzinin gigiyenik
sertifikatlarını almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Gilan Qәbәlә Konserv Zavodu” MMC İtaliyanın “Padovan”, İsveçrәnin “TetraPak”
şirkәtlәrinin avadanlıqları ilә fәaliyyәt göstәrir.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Ukrayna, Belarus, Qazaxıstan, Özbәkistan, Tacikistan, Türkmәnistan,
Qırğızıstan, Baltikyanı dövlәtlәr, Moldova, Türkiyә, İran, ABŞ, BӘӘ, Filippin, Çexiya,
Almaniya, Fransa, Gürcüstan, İngiltәrә, Yunanıstan, Qәtәr.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Gilan Qәbәlә Konserv Zavodu” MMC-dә 234 nәfәr işçi çalışır.