2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Asena Co

Ünvan

AZ 0100, Azәrbaycan Respublikası, Xırdalan şәhәri, Sәnaye bölgәsi
Bakı ( Xətai ) , Azərbaycan

bizə yazın

tel : (+994 12) 349 32 73
e-mail : [email protected]
veb : www.asena.biz

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
25 oktyabr 1999-cu ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Kәnd tәsәrrüfatı (quşçuluq, heyvandarlıq) tәyinatlı yem
avadanlıqları vә digәr avadanlıqlar.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
“Asena Co” MMC-nin mәhsulu dünya standartlarına tam
uyğunluğuna vә yüksәk sәviyyә göstәricilәrinә görә İSO
9001:2000 sertifikatını, eyni zamanda Standartlaşdırma,
Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq
sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
“Asena Co” MMC-dә mәhsullar Almaniya, Türkiyә vә
Rusiya istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsi ilә istehsal edilir.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya, Özbәkistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Moldova,
Ukrayna vә s.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
“Asena Co” MMC-dә 60 nәfәr işçi çalışır.