2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
ATEF Şirkətlər Qrupu MMC

Ünvan

AZ1042, Azәrbaycan Respublikası, Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Әmircan qәsәbәsi.
,

bizə yazın

tel : (+994 12) 452 98 27, 452 20 41
e-mail : [email protected]
veb : www.atef.az

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
Müәssisә 1962-ci ildәn etibarәn fәaliyyәt göstәrmәyә başlamışdır.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Yağ transformatorları, gәrginlik transformatorları, komplekt transformator
yarımstansiyaları, stabilizatorlar vә s.
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Mәhsullar dünya standartlarına uyğunluğuna vә yüksәk keyfiyyәt sәviyyәsinә, hәmçinin
gigiyenik vә tәhlükәsizlik göstәricilәrinә görә İSO 9901-2000 vә İSO 22000
sertifikatlarını, eyni zamanda Azәrbaycan, Rusiya vә Ukraynanın müvafiq
qurumlarından uyğunluq sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Mәhsullar Almaniya, İsveçrә, Türkiyә vә s. istehsalı olan avadanlıqlar vasitәsilә emal
olunur.
Mәhsulların ixrac olunduğu ölkәlәr:
Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Türkiyә, Qazaxıstan, Türkmәnistan, Gürcüstan vә s.
ölkәlәrә ixrac olunur.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 600 nәfәrә qәdәr işçi çalışır.